Cal que l'usuari dels serveis de ALQULAB (titularitat de RAMON CIÉRCOLES MARTÍN amb domicili a l’Avgda Lluís Companys 27, 2on 2a 08970-Sant Joan Despí, Barcelona, amb NIF: 35.052.403N)) hagi llegit i accepti les condicions de contractació i la política de privacitat ja que l'ús d'aquests serveis pressuposa l'adhesió a aquestes condicions en la versió actualitzada publicada a la web de www.alqulab.ciercoles.cat.

AlQuLab es reserva el dret a modificar les condicions de contractació o la política de privacitat quan sigui necessari i sense previ avís. Aquestes apareixeran sempre actualitzades al web.

1. TARIFES

Els preus descrits a la web estan contemplats en euros i no inclouen IVA. Totes les tarifes inclouen el preu de l'assegurança (amb franquícia de 300 €) però no inclouen enviament.

Els preus són vàlids excepte error tipogràfic o d'impremta. Els catàlegs, tarifes i altres textos informatius utilitzats per AlQuLab són només una indicació de l'import i gamma dels productes oferts i, conseqüentment, cap import, descripció o característica serà considerada com a obligatòria per AlQuLab.

 

2. MATERIAL

2.1. PRESSUPOSTOS

La realització d'un pressupost (ja sigui online o sol·licitat al nostre correu electrònic) en cap cas suposarà la reserva del material si no s'especifica per part d’ AlQuLab i s'accepta per part del client per escrit. Els pressupostos tenen un període de validesa de 15 dies des de la data d'emissió.

Si el material arrendat ha de ser usat fora de l'Estat caldrà especificar-ho en l'apartat d'observacions del pressupost (l'import de l'assegurança pot no estar inclòs fora de territori nacional).

 

2.2. RESERVES DE MATERIAL

Per sol·licitar una reserva cal ser usuari del web o estar donat d'alta a la base de dades de AlQuLab. Això comporta la lectura i acceptació de la política de privacitat i de les condicions de contractació presents a la web.

Per sol·licitar una reserva, el client haurà d'enviar el pressupost (això pressuposa l'acceptació del pressupost), especificant les dates de lloguer per comprovar la disponibilitat del material. Un cop comprovada la disponibilitat es farà arribar una reserva amb la fiança a dipositar, horaris de recollida i devolució. Perquè una reserva sigui vàlida l'usuari haurà de respondre a aquest correu electrònic amb l'acceptació de tal servei.

Un cop la reserva sigui acceptada per les dues parts, l'arrendatari pot fer les modificacions que necessiti o anul·lar-fins a 24 hores abans de l'inici del lloguer per escrit a ramon@ciercoles.cat sense cap perjudici per a l'arrendatari. Passades les 24 hores, AlQuLab podrà reclamar el preu del primer dia de lloguer i fins al 50% del preu total per danys i perjudicis que això hagi pogut ocasionar.

 

2.3. RECOLLIDES

El material serà recollit a la nostra seu a l’Avgda Lluís Companys 27, 08970 de Sant Joan Despí, Barcelona, dins de l'horari de recollida (si no s'acorda el contrari per escrit).

En el moment de recollida (especificat a la reserva) caldrà identificar-se amb el DNI o passaport vigent i haver fet efectiu el pagament del lloguer i la fiança acordada anteriorment. Tots els pagaments es faran per transferència bancaria (a l’ IBAN ES41 0081 0045 7900 0189 7197) o, només en casos particulars acordats prèviament, aquests pagaments es poden fer en efectiu.

En el cas que la recollida del material s'efectuï per una persona no especificada a la reserva, l'arrendatari ho haurà d'indicar a AlQuLab per correu electrònic. Igualment, aquesta persona s'ha d'identificar davant el personal d’AlQuLab.

El material és comprovat i posat a punt pel nostre equip i l'arrendatari així ho certifica amb la signatura del contracte adjunt a l'albarà de lliurament. En el moment de lliurament es permetrà a l'arrendatari la comprovació de tal estat. Serà responsabilitat de l'arrendatari no fer aquesta comprovació.

Cap reclamació serà acceptada després de la sortida del material de les nostres instal·lacions, signat l'albarà i contracte corresponent. AlQuLab no es responsabilitza de cap incidència aliena que pugui afectar el resultat del treball final.

 

2.4. ENVIAMENT DE MATERIAL

Les despeses d'enviament no estan incloses en les tarifes de material.
Per sol·licitar que el material sigui enviat, si us plau, consulteu les condicions específiques a la web o enviant un correu electrònic a
ramon@ciercoles.cat.

En cas d'enviament caldrà fer el pagament del lloguer i de la fiança acordada per transferència bancària (no s'acceptarà ingrés en efectiu) amb un marge de dies suficient (anterior a la recollida del material) perquè AlQuLab pugui verificar aquesta transferència.

És responsabilitat del client comprovar el material rebut dins la primera hora després a la recepció del paquet (hora marcada per l’albarà d’entrega). Qualsevol incidència o reclamació cal notificar-la per telèfon i per escrit al correu ramon@ciercoles.cat. Fora d’aquest termini serà considerat que el client accepta el material i el considera en perfecte estat de funcionament.
A l’hora de retornar el material, el client haurà d’utilitzar la caixa o maleta entregada per AlQuLab perfectament tancada i amb els seus cadenats posats (amb la mateixa combinació donada per AlQuLab). Si el Client no ho fes d'aquesta manera perdria qualsevol tipus de cobertura de l'assegurança de transports sobre el material.

2.5. DEVOLUCIÓ DE MATERIAL

La devolució del material es farà en l'horari acordat a l'albarà. AlQuLab es reserva el dret a cobrar fins a un dia més de lloguer en cas que el material sigui retornat passat l'horari acordat. L'arrendatari es farà càrrec del pagament per indemnització (Perjudicis a terceres persones, a altres clients, etc. i possibles pèrdues de beneficis) si l'equip no és retornat el dia pactat.

En el moment de la devolució la fiança serà retornada al 100% sempre que tot el material descrit a l'albarà corresponent estigui en perfectes condicions. Ramon Ciércoles Martín es reserva el dret a efectuar la devolució de la fiança fins a les 24 hores laborables posterior a la devolució del material.

Un cop AlQuLab hagi fet el retorn de la fiança aquesta pot trigar entre 1 i 10 dies a ser retornada per l'entitat bancària, pel que AlQuLab queda exempt de tota responsabilitat.

Qualsevol risc que pugui afectar a l'equip, accessoris o als consumibles serà responsabilitat de l'ARRENDATARI en el moment de la devolució.

 

3. ASSEGURANÇA

Només en els casos de danys, avaries o robatori, la nostra assegurança cobreix el risc dels equips llogats descrits en cada albarà amb una franquícia de 300€ per contracte. Si és el cas, l'arrendatari té l'obligació d'aportar tota la documentació necessària per acreditar els fets.

Aquesta franquícia serà coberta, en qualsevol cas, per l'arrendatari.

Aquesta assegurança està inclosa en les nostres tarifes sempre que el material es faci servir dins de territori nacional.

 

4. RESPONSABILITATS

AlQuLab és el propietari absolut de tots els equips llogats. No està permès penyorar-los, cedir la propietat a títol de garantia, vendre'ls, transmetre'ls, ni qualsevol altre acte de disposició.

AlQuLab declina qualsevol responsabilitat en accidents o perjudicis que es puguin provocar a tercers com a conseqüència de l'ús del material o instal·lacions llogats, siguin quines siguin les causes.

AlQuLab intentarà substituir qualsevol material que calgui lliurar i no estigui en perfectes condicions, així i tot AlQuLab no es responsabilitza dels perjudicis que això pugui causar al client.

 

5. CANCEL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ

Podrà ser cancel·lada qualsevol petició d’arrendament sempre que s’efectuï com a mínim 24 hores abans de la data d’inici. La comunicació haurà de realitzar-se per escrit (enviant un e-mail a ramon@ciercoles.cat).

Per al cas que l’arrendatari incompleixi el termini d’avís anteriorment establert, aquest vindrà obligat a satisfer fins al 50% del valor contractat en concepte  d’indemnització per cancel·lació o reprogramació. En el cas que s’haguessin entregat quantitats a compte, l’arrendatari autoritza expressament a l’arrendador per a detreure de les mateixes la indemnització per cancel·lació o reprogramació.